สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง โซ่อาหาร

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6

สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง โซ่อาหาร

ห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) หมายความว่า ความผูกพันของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอด ๆ จาก ผู้สร้างสู่ผู้บริโภค ทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องเป็นลำดับจากการกินต่อกัน เป็นลำดับเชื่อมโยงเส้นตรงในสายใยอาหารโดยเริ่มจากพืชพร้อมกับต่อด้วยสัตวกินพืชจากนั้นจะเกิดการกินเป็นทอดๆ ห่วงโซ่อาหารแหวกแนวจากสายใยอาหาร เหตุเพราะสายใยมีเครือข่ายความสัมพันธ์การกินที่วกวน แต่ห่วงโซ่มีเส้นทางการกินเพียงอย่างเดียวเป็นเส้นตรงเท่านั้น ตัววัดทั่วไปที่ใช้เผยจำนวนโครงสร้างเชิงอาหารของสายใยอาหารคือ ความยาวห่วงโซ่อาหาร ในแบบง่ายที่สุด ความยาวของห่วงโซ่อาหาร คือ จำนวนเกี่ยวระหว่างผู้บริโภคกับฐานของสายใย พร้อมกับความยาวโซ่เฉลี่ยของสายใยทั้งหลาย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของความยาวห่วงโซ่ทั้งมวลในสายใยอาหาร

ในการเขียนโซ่อาหาร ให้เขียนโดยขึ้นต้นจากผู้ประกอบการ อยู่ทางด้านซ้าย กับตามด้วยผู้บริโภคลำดับที่ 1, ผู้บริโภคลำดับที่ 2, ผู้บริโภคลำดับที่ 3 ต่อไปเรื่อย ๆ จวบจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้าย พร้อมกับเขียนลูกศรแทนการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีก สิ่งมีชีวิตหนึ่ง หรือ เขียนให้หัวลูกศรชี้ไปทางผู้ล่า พร้อมกับปลายลูกศรหันไปทางเหยื่อนั่นเอง