สื่อวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง มาดูกัน

สื่อวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง

สื่อวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ก่อให้เกิดสถานการณ์ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เนื้อหาที่เป็นความรู้ กระบวนการวิทยาศาสตร์ และเจคติทางวิทยาศาสตร์

1. สื่อสิ่งพิมพ์ เป็น หนังสือหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งได้แสดงหรือแยกประเภทหรือเรียบเรียงสาระความรอบรู้ต่างๆโดยใช้ตัวหนังสือ ที่เป็นตัวเขียนหรือตัวพิมพ์ เป็นสื่อเพื่อที่จะแสดงความหมาย สื่อสิ่งพิมพ์มีหลายลักษณะตัวอย่างเช่น เอกสาร หนังสือ ตำรา หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จุลสาร จดหมาย จดหมายเหตุ บันทึก รายงาน วิทยานิพนธ์ ฯลฯ
2. สื่อเทคโนโลยี เป็น สื่อการสอนที่ได้กำเนิดขึ้นเพื่อที่จะใช้ควบคู่กับเครื่องมือ โสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ สื่อการศึกษาดังกล่าวข้างต้น อาทิเช่น แถบบันทึกภาพพร้อมเสียง แถบบันทึกเสียง สไลด์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยี ยังหมายรวมไปถึงขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน อาทิเช่น การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน การเรียนผ่านดาวเทียม
3. สื่ออื่นๆ นอกจากสิ่งพิมพ์พร้อมด้วยสื่อเทคโนโลยีแล้ว ยังมีสื่ออื่นๆที่ช่วยเหลือการเรียนการสอนซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งไปกว่าสื่อ 2 กลุ่มดังกล่าว เนื่องจากสามารถอำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นที่ขาดแคลนสื่อสิ่งพิมพ์พร้อมกับสื่อเทคโนโลยี สื่อเหล่านี้อาจแยกประเภทได้เป็น 4 กลุ่มอย่างนี้

3.1 สื่อบุคคล บุคคลที่มีความรอบรู้ความสามารถ ความช่ำชองเฉพาะด้านซึ่งสามารถถ่ายทอดสาระความรู้ ความเห็น เจตคติพร้อมทั้งวิธีวางตนไปสู่บุคคลอื่นสื่อบุคคลอาจเป็นบุคคลในระบบ อาทิเช่น ผู้บริหาร ครู ตัวนักศึกษา หรืออาจเป็นบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นที่มีความชำนาญ พร้อมทั้งถนัดในสาขาอาชีพต่างๆ
3.2 สื่อธรรมชาติพร้อมกับสิ่งแวดล้อม เป็น สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสภาพที่อยู่รอบตัวนักศึกษา ตัวอย่างเช่น พืชผัก ผลไม้ สัตว์ชนิดต่างๆ ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว สภาพดินฟ้าอากาศ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งวิทยบริการ หรือแหล่งเล่าเรียน หอสมุด ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อที่มีความสำคัญต่อการสนับสนุนการหาความรู้ซึ่งผู้สอนหาได้ไม่ยาก
3.3 สื่อกิจกรรม/วิธีการ คือ กิจกรรมหรือขั้นตอนที่อาจารย์พร้อมกับผู้เรียนรู้กำหนดขึ้นเพื่อให้เสริมสร้างความช่ำชองการศึกษาเล่าเรียน ใช้ในการฝึกความสามารถซึ่งต้องใช้กระบวนการคิด การกระทำ การเผชิญสภาวการณ์ การประยุกต์ความเข้าใจของผู้เรียนรู้ อาทิเช่น การแสดงละคร บทบาทสมมติ การแสดง สถานการณ์จำลอง การจัดนิทรรศการ การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ การทำตามใบงาน ฯลฯ
3.4 สื่อวัสดุ/เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็น วัสดุที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้ประกอบการเรียน อาทิเช่น หุ่นจำลอง แผนภูมิ แผนที่ ตาราง สถิติ กราฟ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสื่อกลุ่มเครื่องมือพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานทำการต่างๆ อาทิเช่น อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิชาช่าง ฯลฯ

สื่อต่างๆในสถานที่เรียนจัดทำหรือจัดหามาใช้เพื่อการหาความรู้นักศึกษาต้องเชื่อได้ว่าให้สาระการเรียนที่ถูกต้อง มีความหมาย พร้อมด้วยเกี่ยวพันกับการศึกษาเล่าเรียนอย่างสร้างสรรค์พร้อมด้วยมีคุณค่า หอสมุดหรือศูนย์สื่อเป็นแหล่งการศึกษาเล่าเรียนที่สำคัญมากที่นักเรียนสามารถเรียนได้ทั้งด้วยตนเองอย่างมีอิสระพร้อมด้วยอย่างร่วมมือกันพร้อมด้วยกันระหว่างเพื่อนสถานที่เรียนจึงต้องปรับปรุงห้องสมุดให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ อีกทั้งโลกรอบตัวนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยี ก็เป็นเครือข่ายการหาความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดอีกทั้งยังเพิ่มพูนจนยากจะจำได้ทั่วถึง นักเรียนจึงต้องได้รับการแนะพร้อมทั้งฝึกให้รู้จักคิดแสวงหาแหล่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางค้นคว้าจากแหล่งวิชาความรู้ต่างๆด้วยตนเองอย่างอิสระ ตลอดจนได้ฝึกให้สามารถคิด พินิจพิจารณา เพื่อให้คัดเลือกข้อมูลมาใช้ประโยชน์